شرکت هخامنش بعنوان اولین مجری ارسال پیامک در استان فارس